SOPIMUSEHDOT

1. YLEISTÄ

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Telttapihalle.fi -toimeksiannon tilaajan (Telttapihalle.fi = Tmi telttapihalle 2992441-8, jatkossa "tilaajan") välisiin kaluston vuokrauksiin ja niihin liittyviin töihin ja kuljetuksiin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. Tilaajan ja Telttapihalle.fi välisessä tilausvahvistuksessa (jatkossa "sopimus") määritellään ainakin toimeksiannon kohde, laajuus ja hinta ennalta sovitun vuokra-ajan tai myynnin osalta.

1.2. Telttapihalle.fi veloittaa toimeksiannosta antamansa tarjouksen mukaisesti. Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Telttapihalle.fi:n varastosta tai jolloin se on toimitettu tilaajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine tarvikkeineen Telttapihalle.fi:n varastolle tai se on noudettavissa tilaajalta. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät siten, että noutopäivänä tavara on noudettavissa klo 15 alkaen ja palautus voi tapahtua vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 21 mennessä. Laskutus tapahtuu tilausvahvistuksen mukaan. Myöhässä palautetusta kalustosta peritään vuokraa 100 euroa / ylimääräinen vuorokausi. 


2. VUOKRAUKSEN TAI MYYNNIN KOHDE

2.1. Vuokrauksen tai myynnin kohteena on Telttapihalle.fi:n ja tilaajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen, kuin Telttapihalle.fi on sopimuksessa ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, päivittäinen huolto, vartiointi tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Tilaaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, tilaajan on tehtävä siitä huomautus Telttapihalle.fi:lle viipymättä vuokrauksen alkaessa.

2.2. Kalusto luovutetaan tilaajalle sopimuksen mukaisena Telttapihalle.fi:n varastosta. Kuljetuskustannuksista kohteeseen vastaa tilaaja, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

2.3. Tilaajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, saamiensa ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta tilaaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Telttapihalle.fi:n antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Telttapihalle.fi:n erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Teltan tulee olla koko käytön ajan ankkuroituna maahan tukevasti. Teltassa tai sen lähettyvillä ei saa käsitellä avotulta (ml. kynttilät).

2.4. Tilaajan tulee palauttaa vuokrakalusto samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Muusta, kuin luonnollisesta kulumisesta johtuvat korjauskulut tai kaluston likaantumisesta aiheutuvat puhdistuskulut Telttapihalle.fi:llä on oikeus laskuttaa tilaajalta.


3. TILAAJAN ASEMA JA VASTUU

3.1. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Telttapihalle.fi on korvauksetta vapaa pääsy kohteeseen siinä määrin ja niinä aikoina, kuin Telttapihalle.fi katsoo tarpeelliseksi toimeksiannon suorittamiseksi. Tilaajan tulee antaa

Telttapihalle.fi:lle kaikki ne tiedot kohteen käyttötarkoituksesta, tilasta, kunnosta ja rajoituksista, joista Telttapihalle.fi:n tulisi olla tietoinen, ja joista Telttapihalle.fi perustellusti voi olettaa saavansa tiedon toimeksiannon suorittamiseksi. Tilaaja vastaa Telttapihalle.fi:lle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden virheellisyydestä johtuvista vahingoista. Telttapihalle.fi on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamien tietojen paikkaansa pitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastus.

3.2. Tilaaja vastaa toimeksiantoon liittyvien lupien hakemisesta ja rakennus- ja korjaustöiden suorittamisesta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

3.3. Telttapihalle.fi ei vastaa mistään teltan aiheuttamista vahingoista. Teltapihalle.fi ei vastaa teltan kokoamiseen tai purkamiseen liittyvistä vahingoista. Tilaaja vuokraa teltan ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

3.4. Tilaaja on velvollinen korvaamaan Telttapihalle.fi:lle vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Telttapihalle.fi:llä on oikeus periä mahdolliset vuokrauskaluston puhdistus- ja kunnostuskulut tilaajalta erikseen.

3.5. Telttapihalle.fi perii 100 euron varausmaksun tilauksen yhteydessä. Mikäli tilaus peruuntuu tilaajan toimesta, jo perittyä varausmaksua ei palauteta. Mikäli tilaus peruuntuu alle 30 vrk ennen tilauksen alkua, on Telttapihalle.fi:llä oikeus periä lisäksi 40 % tilauksen arvosta peruutusmaksuna.


4. Telttapihalle.fi:n ASEMA JA VASTUU

4.1. Telttapihalle.fi:n tulee asiantuntijana suorittaa saamansa toimeksianto sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen ottaen huomioon yhteisesti tilauksessa asetetut tavoitteet.

4.2. Telttapihalle.fi vastaa siitä, että Telttapihalle.fi:n suorittama tehtävä on sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Jos Telttapihalle.fi:n suorittamassa työsuorituksessa havaitaan virheitä ja puutteita, Telttapihalle.fi:llä on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei Telttapihalle.fi tilaajan kehotuksesta huolimatta korjaa työsuorituksessa esiintyvää virhettä tai puutetta kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus korjauttaa ne Telttapihalle.fi:n kustannuksella. Näiden kustannusten lisäksi Telttapihalle.fi on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kohdan 4.4 mukaisesti.

4.3. Telttapihalle.fi ei ole vastuussa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingosta.

4.4. Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä lukien, kun virhe on ilmennyt tai sen olisi pitänyt ilmetä, uhalla, että tilaaja muutoin menettää oikeutensa korvaukseen. Telttapihalle.fi:n vastuu päättyy viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua Telttapihalle.fi -toimeksiannon päättymisestä. Telttapihalle.fi:n vastuu vahingosta on enintään Telttapihalle.fi:n toimeksiannosta saamansa kokonaispalkkion suuruinen.

4.5. Telttapihalle.fi:llä on oikeus perua kaluston vuokraussopimus, jos sää ei ole soveltuva teltan käyttöön (esim. myrsky tai muutoin haastava sää). Telttapihalle.fi ei korvaa tilaajalle vuokraussopimuksen peruuntumista millän tavoin.


5. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole Telttapihalle.fi:n toimesta vakuutettu.


6. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli tilaaja laiminlyö erääntyneiden laskujen maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Telttapihalle.fi:llä oikeus purkaa heti tämä sopimus ja ottaa myymänsä tai vuokraamansa kalusto takaisin haltuunsa tilaajaa kuulematta. Samanlainen oikeus on, jos tilaajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Telttapihalle.fi:lle syntyneet kustannukset ja vahingon.


7. YLIVOIMAINEN ESTE

Telttapihalle.fi ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, sähkökatkos, konevaurio, tai siihen verratava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute (esim. Telttapihalle.fi:n oman kuljetuskaluston rikkoutuminen), valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai sellainen este, jota Telttapihalle.fi ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttää uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilaajalle siitä koituvaan etuun, Telttapihalle.fi ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Telttapihalle.fi ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Telttapihalle.fi voi myös purkaa sopimuksen.


8. KALUSTON SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole ilman Telttapihalle.fi:n kirjallista suostumusta oikeutta lainata vuokrakalustoa edelleen, vaan hän vastaa kalustosta kunnes se on palautettu Telttapihalle.fi:lle.


9. RIITAISUUDET

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aihetuvat erimielisyydet käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.


10. TILAUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Tilaaja on tutustunut toimeksiannon laajuuteen, tavoitteisiin ja yleisiin toimitusehtoihin ja hyväksyy ne maksamalla varausmaksun.